مرا ببر..

.
.
.
.
.
.
مرابه خانه ام ببر
ستاره دلنواز نیست
سکوت نعره میزنم
که شب ترانه ساز نیست
مرابخانه ام ببر
که عشق در میانه نیست
مرابخانه ام ببر
اگرچه خانه خانه نیست...

 
 
 
 
/ 0 نظر / 10 بازدید